Altınbaş Üniversitesi

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Kurum içi yatay geçiş başvuruları yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Senato tarafından kabul edilen kontenjanlar çerçevesinde, Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Arasında Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine uygun olarak ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren programlara aşağıdaki koşullarda öğrenci kabul edilir.

1 – Önlisans programları ile lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılmaz.

2 – Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3 – Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.

4 – GANO’sunun 4,00 üzerinden en az 2.29 olması ve almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması gerekir.

5 – Dördüncü fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir

6 – Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

7 – Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

8 – Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

9 – Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.


Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

*Transkript Belgesi (Onaylı)

*Yabancı Dil Belgesi (Zorunlu Hazırlık Programlarına başvuru yapacak adaylar için transkript belgesi üzerinde belirtilen durumdur, ayrıca belge olarak istenmez)

*İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların öğretim yılı sonu itibariyle başarı sıralamasında ilk % 10’a girdiklerini gösterir resmi belge (Transkript belgesi veya Öğrenci Belgesinde belirtildiyse ayrıca belge olarak istenmez)

*Disiplin cezası almadığını gösterir belge (Transkript belgesi veya Öğrenci Belgesinde belirtildiyse ayrıca belge olarak istenmez) Onaylı Transkript Belgesi (İngilizce hazırlık sınıfına devam edenler hariç)